News:

Please begin sharing multitrack files as FLAC files. Read more here!

 

Author Topic: https://top10pill.com/nulaslim-garcinia-turkiye/  (Read 45 times)

  • No avatar
  • *
March 25, 2020, 11:24:16 AM
Nulaslim Garcinia Turkiye ?nsanlar vücutlar?n? ?ekillendirmek için ne yaparsa yaps?n. Bu tür ilaçlar aras?nda sadece geleneksel hale gelen diyetler (protein diyeti, astronot diyeti) de?il, ayn? zamanda i?tah? azaltan ve kilo vermeye yard?mc? olan her türlü ilaç, çay, kahve ve kokteyller de bulunabilir. Tabii ki, birkaç kilogramdan kurtulmak istiyorsan?z, sadece oruç tutan bir güne ve küçük fiziksel eforlara ihtiyac?n?z var. Ancak kendinize o kadar çok ba?lad?ysan?z, ek müdahale olmadan hiçbir ?ey yard?mc? olmayacakt?r, hastaneye gitti?inizden emin olun. Oldukça fazla say?da insan sürekli olarak diyet yap?yor ve bunu herhangi bir haz?rl?k yapmadan yap?yorlar. Bununla birlikte, herkes ço?u durumda diyetin bir t?p uzman? taraf?ndan onaylanmas? gerekti?ine dikkat etmez. Peki protein diyeti nedir? ?çinden geçen herkes, tam olarak ve hangi miktarlarda yenilebilece?ine net bir cevap veremez. ?ki ana yakla??m var. Birincisine göre, sadece az ya?l? tavuk, dana eti ve bal?k yiyebilirsiniz. ?çeceklere sadece ?ekersiz izin verilir. ?kinci seçenek, protein ürünleri ile birlikte az miktarda karbonhidrat?n izin verildi?i bir diyettir. ?lk plan tamamen dengesiz olarak kabul edilir ve herhangi bir ko?ulda rahat hissetmenize izin vermez. Protein diyeti en az 10-14 gün boyunca gözlenir. Bir yandan, birçok diyet yazar?, sadece proteinli g?dalar? yemenin imkans?z oldu?una inanmaktad?r, çünkü bunun bir sonucu olarak vücutta protein parçalanma ürünlerinin amino asitlere - ketonlara a??r? birikimi olabilir. A??r yiyecekler ayn? zamanda midenin çal??mas?n? ve hatta insan beslenme davran???ndaki de?i?ikli?i de etkiler. Ço?u zaman, amino asitler bak?m?ndan zengin olan bu yiyecekleri yedikten sonra, açl?k yeterince çabuk söndürür ve daha sonra çok uzun bir süre için bu his geri dönmez. Bununla birlikte, böyle bir beslenme dengesiyle, kilonun pratik olarak eklenmedi?ini ke?fettikten sonra, ço?u açl?k hissetmese bile k?s?tlama olmaks?z?n yemeye ba?lar. Sonuç olarak, hastalar a??r? kilo sorununa geri dönerler. Di?er grup, aksine, böyle bir menüde sadece olumlu nitelikler görür. Onlar?n en önemli argüman?, karbonhidrat eksikli?i ile vücudun enerji almak için hiçbir yere sahip olmayaca?? ve onu vücut ya??ndan almaya ba?layaca??d?r.

https://top10pill.com/nulaslim-garcinia-turkiye/